Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Επιτέλους, έξοδος για 700 τζαμπατζήδες άνεργους του ΕΔΟΕΑΠ

Σε διαβούλευση μέχρι το μεσημέρι της 11ης Μαΐου τέθηκε το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας». Στόχος της Κ.Υ.Α. είναι να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση των ανασφάλιστων στην υγειονομική περίθαλψη, στη φαρμακευτική κάλυψη και στις εργαστηριακές εξετάσεις.
Σύμφωνα με το σχέδιο, θεσπίζεται νέο σύστημα χορήγησης Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου (ΒΥΑ), με το οποίο διασφαλίζεται η δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις προαναφερόμενες δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και η νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το ΒΥΑ θα χορηγείται, ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου, σε όλους όσους δεν δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης υγείας από οποιοδήποτε Φορέα ασφάλισης, παραπέμπεται άμεσα ο πολίτης στον αντίστοιχο Φορέα.
Δικαιούχοι νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων ορίζονται:
1. Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας).
2. Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., του Ε.Κ.Χ. και λοιπών τρίτων χωρών και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).
3. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).
4. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), αλλά δεν δικαιούνται παροχών υγείας από αυτά λόγω χρεών, δικαιούνται υπαγωγής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τηρουμένων όλων των σχετικών προϋποθέσεων.
5. Παιδιά έως 18 ετών, εφόσον είναι ανασφάλιστα ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος.
6. Άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφόσον είναι ανασφάλιστα ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος.
7. Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, εφόσον είναι ανασφάλιστες ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος.
8. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω και άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων (όπως αυτά ορίζονται στην υπ αρ.16884/2001 Υ.Α. – Φ.Ε.Κ.1386 τ. Β’) ή χρόνιων (όπως αυτά ορίζονται στην υπ΄ αρ. 104747/2012 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 2883 τ. Β΄) ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων-παθήσεων (όπως προκύπτει από ιατρικές γνωματεύσεις ή αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές).
9. Άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση, π.χ. ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, Πρόγραμμα 18 Άνω του Ψ.Ν.Α., του Ψ.Ν.Θ. ή παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς.
10. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).
11. Αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).
12. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ.233/2003), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής.
13. Μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας).
14. Λογοτέχνες και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας).
15. Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές και λοιποί εργαζόμενοι στο θέαμα-ακρόαμα που εργάζονται περιστασιακά (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας).
16. Έλληνες μοναχοί και μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και κληρικοί των Πατριαρχείων.
17. Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης – τραυματίες πολέμου και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας).
18. Οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιριών ανηλίκων (ΝΠΔΔ) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης.
19. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ’εφαρμογήν των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 24 του Ν 3907/2011 (ΦΕΚ 7 Α/26.1.2011).
Δικαιολογητικά για την έκδοση Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου
Η Υπηρεσία στην οποία κατατίθενται οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του ΒΥΑ ορίζονται τα ΚΕΠ. Η αποφασιστική αρμοδιότητα ανήκει στις Υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων, στις οποίες αποστέλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα ΚΕΠ.
1. Γενικά δικαιολογητικά:
Α. Κατατίθεται από τον αιτούντα σε οποιοδήποτε κατάστημα ΚΕΠ:
1) Αίτηση σε έντυπο που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία, στην οποία θα επισυνάπτονται:
α. δύο (2) φωτογραφίες (δεν απαιτείται σε περίπτωση ανανέωσης),
β. φωτοαντίγραφο ταυτότητας (ή διαβατηρίου) ή του ισχύοντος νομιμοποιητικού εγγράφου διαμονής τους,
γ. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο αιτών είναι ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας, δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 2, θα δηλώνεται ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάσταση θα δηλωθεί αμέσως και θα επιστραφεί το βιβλιάριο στην εκδούσα Αρχή.
Β. Αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τα ΚΕΠ: (κατά τις διατάξεις των α.5 Ν.3242/2004 και α. 16 Ν.3448/2006, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών Κ.Υ.Α.)
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο. Εναλλακτικά ή σε περίπτωση πρόσφατης μετοίκησης, άλλο αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας, όπως λογαριασμός παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή μισθωτήριο συμβόλαιο νομίμως κατατεθειμένο, τα οποία προσκομίζονται από τον αιτούντα. Σε περίπτωση φιλοξενίας από γονέα ή από τρίτο άτομο απαραίτητο είναι επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας διαμονής του φιλοξενούντος, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 και από τους δύο, όπου να δηλώνεται η φιλοξενία του αιτούντος θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών.
3) Μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. πιστοποιείται η ασφαλιστική ικανότητα του αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του, καθώς και κάθε μεταβολή αυτής.
Πρόσβαση στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή έχουν αποκλειστικά οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΕΠ.
2. Εξαιρέσεις από την υποβολή γενικών δικαιολογητικών:
1) Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού μόνιμης κατοικίας, καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσκομιστεί, όσοι βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας και διαμένουν σε εξωτερικούς ή δημόσιους χώρους ή φιλοξενούνται προσωρινά σε Ξενώνες Ύπνου ή σε Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας. Το ανωτέρω πιστοποιείται με έκθεση κοινωνικής έρευνας ή με βεβαίωση από δομή παροχής υπηρεσιών σε αστέγους (Ξενώνας Ύπνου, Κοινωνικός Ξενώνας Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων).
2) Οι αιτούντες διεθνή προστασία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και άμεσης ανάγκης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας με την είσοδό τους στη χώρα, έχουν τη δυνατότητα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την άμεση επίδειξη του δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας ή δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού έως την έκδοση της απόφασης επί του αιτήματός τους και το ανώτερο για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου. Μετά την παρέλευση ενός (1) έτους και εφόσον η αίτηση εκκρεμεί, εκδίδουν ΒΥΑ τηρουμένων των γενικών προϋποθέσεων και εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης όποιου δικαιολογητικού κριθεί αντικειμενικά αδύνατο από την Υπηρεσία να προσκομιστεί.
3) Εφόσον για την ανανέωση άδειας διαμονής απαιτείται η ύπαρξη ασφάλισης υγείας, το ΒΥΑ μπορεί να εκδοθεί και να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την κατάθεση του αιτήματος ανανέωσης της άδειας αποκλειστικά στις περιπτώσεις των κατηγοριών του Άρθρου 3, περιπτώσεις 3, 5-10, 13 & 14.
3. Ειδικά δικαιολογητικά για επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων:
1) Για την κατηγορία 1 του α. 3 (ομογενείς): Αντίγραφο «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
2) Για την κατηγορία 2 του α. 3: Αντίγραφο ισχύοντος νομιμοποιητικού εγγράφου παραμονής.
3) Για την κατηγορία 3 του α. 3: Αντίγραφο «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού» ή «Άδειας διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας – Πρόσφυγας» ή «Ειδικού Δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας», με ειδική σήμανση «επικουρική προστασία» ή «Άδειας διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας – Επικουρική Προστασία» ή «Δελτίου Ταυτότητας Ανιθαγενούς»
4) Για την κατηγορία 4 του α. 3: Δήλωση διακοπής της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. ή δήλωση αδράνειας από τη Δ.Ο.Υ.
5) Για την κατηγορία 5 του α. 3: Κατά περίπτωση, βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή η απόφαση διορισμού Επιτρόπου ή η δικαστική απόφαση ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διαδικασίες ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου βρίσκονται εν εξελίξει ή δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη για οποιοδήποτε λόγο, αλλά διαπιστώνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία ότι η πραγματική φροντίδα του ανηλίκου δεν ασκείται από τους γονείς αλλά από τρίτους (π.χ. πλησιέστερους συγγενείς) απαιτείται έκθεση κοινωνικής έρευνας, καθώς και υποχρέωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας να προχωρήσει στην έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών ανάθεσης της επιμέλειας κατά το συμφέρον του ανηλίκου.
6) Για την κατηγορία 6 του α. 3: Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί.
7) Για την κατηγορία 7 του α. 3: Ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ.
8) Για την κατηγορία 8 του α. 3: Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας για ΑμΕΑ 67% και άνω ή Ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ. για την ανάγκη νοσηλείας ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
9) Για την κατηγορία 9 του α. 3: Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα εν λόγω προγράμματα που να βεβαιώνεται η συμμετοχή τους σε αυτά.
10) Για την κατηγορία 10 του α. 3: Αντίγραφο «Ειδικού Δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας» ή «Άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους».
11) Για την κατηγορία 11 του α. 3: Αντίγραφο «Ειδικού Δελτίου Αιτούντος Άσυλο Αλλοδαπού» ή «Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας»,
12) Για την κατηγορία 12 του α. 3: Βεβαίωση από την οικεία Αρχή, στην οποία θα αναγράφεται ρητά ο χρόνος προστασίας και αρωγής,
13) Για την κατηγορία 13 του α. 3: Βεβαίωση από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας,
14) Για την κατηγορία 14 του α. 3: Βεβαίωση από τα Σωματεία λογοτεχνών «Εταιρεία Συγγραφέων», «Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών», «Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών», «Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών», «Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων», «Ενωτική Πορεία Συγγραφέων», «Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών», «Διεθνής Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών», «Ελληνική Εταιρεία Γιατρών Λογοτεχνών», «Σύνδεσμος Ιστορικών Συγγραφέων», «Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου», «Λογοτεχνική Γυναικεία Συντροφιά», «Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης», «Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδας», «Πανελλήνια Ένωση Συνεργασίας Νέων Λογοτεχνών», «Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά», «Φιλολογική Στέγη Πειραιώς», «Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας», «Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών»,
15) Για την κατηγορία 15 του α. 3: Βεβαίωση από την Ένωση Μουσικών Ελλάδας,
16) Για την κατηγορία 16 του α. 3: Βεβαίωση της Μονής ή της Ιεράς Μονής Σινά ή του Επιτρόπου του Επίσημου Μετοχίου Αθηνών ότι υπηρετούν σε αυτήν ή βεβαίωση του Πατριαρχείου που υπηρετούν,
17) Για την κατηγορία 17 του α. 3: Βεβαίωση από την οικεία Αρχή για την ιδιότητα του συνταξιοδοτημένου αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1543/1985, ενώ σε περίπτωση θανάτου του, ότι η σύζυγος, τα τέκνα του ή η άγαμη αδελφή του συνταξιοδοτούνται λόγω του θανάτου αυτού με βάση τις ανωτέρω διατάξεις.
18) Για την κατηγορία 18 του α. 3: Βεβαίωση του εκάστοτε οικείου σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας.
19) Για την κατηγορία 19 του α.3: Γραπτή βεβαίωση απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 24 του Ν 3907/2011(ΦΕΚ 7 Α/26.1.2011).
Διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας
1. Κοινωνική έρευνα στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας διεξάγεται προκειμένου να παρασχεθεί συνδρομή στην αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας του οικείου Δήμου αναφορικά με τη διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης του αιτούντος και της οικογένειάς του στις παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις:
α) Δυνητικά, στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ.2. 1
β) Στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 3.5
2. Στο πλαίσιο διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας, η αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση, προκειμένου να συνεκτιμηθεί κατά τη σύνταξη της έκθεσης.
3. Στην περίπτωση νοσηλευομένων ή παρακολουθούμενων σε τακτική βάση ασθενών, η κοινωνική έρευνα διεξάγεται με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας.
4. Σε περίπτωση, που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία διενέργειας κοινωνικής έρευνας λόγω έλλειψης κοινωνικού λειτουργού υπηρετούντος στον οικείο Δήμο ή αδυναμίας παροχής συνδρομής από το Δήμο της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας ή την Περιφερειακή Ενότητα, τότε η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, αφού συγκεντρώσει όλα τα διαθέσιμα δικαιολογητικά, αποφαίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Διαδικασία έκδοσης Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου
Οι απαιτούμενες διαδικασίες και ενέργειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση ΒΥΑ και εγγραφή του δικαιούχου στο Μητρώο Ανασφαλίστων είναι οι ακόλουθες:
1. Κατάθεση από τον αιτούντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (και με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε περίπτωση νοσηλευομένου, όπου απαιτείται) αίτησης μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων σε οποιοδήποτε κατάστημα ΚΕΠ και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου. Η αίτηση καταχωρείται ηλεκτρονικά από το ΚΕΠ σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.
2. Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τα ΚΕΠ ως προς την πληρότητά τους και κατόπιν διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος στην αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου μόνιμης κατοικίας του αιτούντος προς εξέταση του αιτήματος.
3. Κατόπιν, εξετάζεται το αίτημα και εκδίδεται θετική ή απορριπτική απόφαση από την αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας. Εξετάζονται με απόλυτη προτεραιότητα οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα που υποβάλλονται από πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγκαίρως και εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία για την ανάγκη προσκόμισης τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών.
4. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από το ΚΕΠ, στο οποίο κατέθεσε την αίτησή του, τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικώς και απαραιτήτως γραπτώς επί της ληφθείσας απόφασης και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, λαμβάνει από αυτό το ΒΥΑ. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, διατυπώνεται αιτιολογημένα ο λόγος απόρριψης και η διαδικασία υποβολής ένστασης στη σχετική απόφαση, η οποία διαβιβάζεται στον ενδιαφερόμενο
5. Συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Ειδική Τριμελής Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων για τη χορήγηση Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου», η οποία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις αιτήσεις εκείνες, οι οποίες τυγχάνουν απορριπτικής απόφασης, για τις περιπτώσεις που υποβάλλονται σχετικές ενστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή είναι τριμελής και στελεχώνεται από υπαλλήλους των Υπηρεσιών Πρόνοιας τριών Δήμων, που ορίζονται με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην επιτροπή δεν δύνανται να συμμετέχουν υπάλληλοι του Δήμου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση. Ειδικότερα:
α) Έναν υπάλληλο Δήμου ή Νομικού Προσώπου του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με τον αναπληρωτή του.
β) Έναν υπάλληλο Δήμου ή Νομικού Προσώπου του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατηγορίας ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση έλλειψης ιατρικού προσωπικού στο Δήμο ζητείται καταρχήν η συνδρομή από την Περιφερειακή Ενότητα και εν ελλείψει, ορίζεται ιατρός από το κατά τόπον Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο ή προνοιακό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Δήμου.
γ) Έναν υπάλληλο Δήμου ή Νομικού Προσώπου του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με τον αναπληρωτή του.
Με την έκδοση της διοικητικής πράξης συγκρότησης της Επιτροπής από τον οικείο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας, με τους αναπληρωτές τους. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής θα συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο θα αναφέρονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που θα συζητούνται, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται, καθώς και η αιτιολογία τους. Το πρακτικό συντάσσεται από το Γραμματέα, επικυρώνεται από τον Πρόεδρο και προωθείται στην αρμόδια Υπηρεσία προς έκδοση του βιβλιαρίου ή σύνταξη έγγραφης γνωστοποίησης της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της.
6. Τα ΚΕΠ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Πρόνοιας για την έκδοση του ΒΥΑ των Δήμων, αναλαμβάνουν την υποχρέωση ανάρτησης σχετικών ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο των χώρων που στεγάζονται, στις οποίες να συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες δικαιούχων και το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την έκδοση του εν λόγω βιβλιαρίου. Παρέχεται επιπλέον έγγραφη ενημέρωση (έντυπο αίτησης με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ.1.Α και έντυπο απαιτούμενων δικαιολογητικών) ή και προφορικές διευκρινήσεις, εφόσον απαιτηθεί, σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την παροχή σχετικής πληροφόρησης για τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε βασικές γλώσσες μεταναστών και προσφύγων.
7. Η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας αναλαμβάνουν τη διαμόρφωση, κατά ενιαίο τρόπο και κατά περίπτωση δικαιούχου, εντύπων των αιτήσεων και εντύπων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι οποίες αναρτώνται στις ιστοσελίδες των εν λόγω Υπουργείων, των ΚΕΠ και των Δήμων. Στο έντυπο αίτησης περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και της οικογένειάς του ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας.

42 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ανάσταση ! Ιδού μια λύση αντιστσθμιστικώμ μέτρων που ψάχνει η Διοίκηση για να μην πετσοκόψει ξανά αποδοχές εργαζομένων γιατρών και διοικητικών! Με την ΚΥΑ και μόλις σταλεί σε όλα τα Ταμεία όπως όλες οι ΚΥΑ του υπουργείου Εργασίας να ξεκαθαρίσει η ήρα από το σιτάρι.
Εδώ σε θέλω Πρόεδρε , Γάμα Γάμα κσι λοιπες δυνάμεις.Όσοι χρωστούν και δεν περνούν για 3 μήνες όπως ορίζει το Καταστατικό , όσοι είναι άνεργοι μαϊμούδες και δεν καταβάλλουν τα 42 ευρωπουλα το μήνα αλλά έχει αποδειχθεί ότι εργάζονται με μπλοκάκια και έχουν εισοδήματα
ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΑΥΤΟΎΣ ΚΛΕΊΝΕΙ Η ΜΕΡΊΔΑ ΠΕΡΊΘΑΛΨΗΣ στον ΕΔΟΕΑΠ και αναλαμβάνει το Δημόσιο , όπως για όλους τους ανααφαλιστους Έλληνες.
Να δεις τι οικονομία και μείωση εξόδων θα έχουμε αφού με τις οικογένειες τους ξεπερνούν τα 1500 μέλη.
Ας μη τολμήσουν οι εργάτη πατέρες αριστεροί και δεξιοί να μιλήσουν για περικοπές σε εργαζόμενους αν δεν κόψουν πρώτα τις δαπάνες υγείας σε ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΥΣ
Τέρμα τα ψέμματα μάγκες.
Οι Συριζαίοι της κυβέρνησης τόλον. Εσείς ;

Ανώνυμος είπε...

Πλάκα έχεις εσύ Περιμένεις αποφάσεις για τη σωτηρία του Ταμείου από τους νέους σωτήρες ;
Θα περιμένεις μέχρι το Σώτερ ανάπαυσον

Ανώνυμος είπε...

Αντε να γευτουν οι πρωτοι το τι σημαινει ΕΟΠΥΥ....απο τα λογια στη πραξη!!!!

Ανώνυμος είπε...

Σωστός σωστή ! ΟΧΙ που μας φωνα ζουν κάθε μέρα ΙΚΑ το κάνατε ! Να πάνε οι ψωροφαντασμένοι δημοσιογράφοι στην ουρά στα ράντσο να καταλάβουν τι είχαν και τι άρμεγαν τόσα χρόνια !

Ανώνυμος είπε...

Η νέα διοίκηση πρέπει να κάνει τρία πράγματα για να ξεκαθαρίσει το παιχνίδι: 1ον. Ορκωτούς λογιστές για το τι παρέλαβε και την σημερινή κατάσταση του Οργανισμού ( για να μην κατηγορείται ότι ήρθε να σβήσει ίχνη του παρελθόντος). 2ον. Καταγραφή, δημοσιοποίηση (ακόμη και κόντρα σε προσωπικά δεδομένα) και νόμιμη δικαστική διεκδίκηση, όλων των οφειλομένων από νομικά, φυσικά πρόσωπα, εταιρίες, εκδότες, ασφαλισμένους, όλων των οφειλομένων για κάθε λόγο μέχρι το τελευταίο ευρώ, παράλληλα με το κηνύγι και την ανηλεή διεκδίκηση των εσόδων του οργανισμού στο παρόν και το μέλλον. Και 3ον Καμμία περικοπή η αλλαγή σε παροχές και επικουρήσεις, πριν ολοκληρωθεί άμεσα αποτελεσματικά και ξεκάθαρη εκκαθάριση του μητρώου μελών, για να πάψουν να έχουν τα ίδια δικαιώματα σικέ άνεργοι, που βγάζουν μεροκάματο στη νύχτα, τις υπηρεσίες και τα pay rol με τους πραγματικούς ανέργους του Τύπου, εργαζόμενοι σε άλλα επαγγέλματα με τους πραγματικούς ανθρώπους της ενημέρωσης και συνταξιούχοι μαϊμού με τους βετεράνους του κλάδου, που έχασαν αίμα για την ενημέρωση και το Ταμείο. Αυτή η διοίκηση είναι το πιό πιθανό αλλά και πιό απίθανο να βάλει λουκέτο στον Οργανισμό. Αυτό θα εξαρτηθεί απο τον τρόπο που θα πορευτεί στο δύσκολο έργο της. Είναι όμως σίγουρο ότι αν δεν κάνει και τα τρία πράγματα που αναφέρονται παραπάνω ότι θα είναι η μόνη διοίκηση, που θα κάτσει στο σκαμνί.... Και αυτό είναι άδικο και δεν πρέπει να γίνει. Όχι γιατί μαζί τα φάγαμε αλλά γιατί όλοι μαζί φτάσαμε ως εδώ. Και το μεγάλο ερώτημα είναι : Έχουμε μέλλον και κοινή πορεία για το αύριο? Ας το αποδείξουμε!

ΥΓ Πόπη, Αγγέλης, Ντελέζος, ας καταλάβουν ότι δεν διασώζονται καταγγέλοντας και καταψηφίζοντας. Η ευθύνη τους ως μέλη της διοίκησης είναι ατομική και συλλογική. Ενιαία και αδιάσπαστη. Και το δίδυμο της ανταρσίας και του βολέματος, που προσφάτως απέκτησε φιλιπινέζα εκ μεταγραφής απο το τσαλαπατιστάν να είναι σίγουρο ότι θα λογοδοτήσει και θα κάτσει στο σκαμνί για το ράλι των εξόδων που έκανε στο ΤΥΠ για πελατειακά αλλά και ατομικά ρουσφέτια, οδηγώντας τον Οργανισμό στο χείλος της καταστροφής.......

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σωστά τα λες. Ποιος θα τα κάνει δεν λες.
Εδώ πάνε για κατάργηση όλου του μισθολογιου μας την ώρα που η Συριζαίοι στην κυβέρνηση παλεύουν σε λιοντάρια για ΣΣΕ. Είναι να μην χτυπάμε τα κεφάλια μας στον τοιχο; Και καλά εμείς εκείνοι να δω που θα τα χτυπήσουν όταν...

Ανώνυμος είπε...

Από τις καλύτερες αναρτήσεις σου.Μακάρι να τι δουν εκεί στα ψηλά και να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν ΤΏΡΑ!

Ανώνυμος είπε...

Φιλαράκια, εδώ και χρόνια το "χαλασμένο τηλέφωνο" του ΕΔΟΕΑΠ μας λέει ότι αυτοί οι "τζαμπατζήδες - μακροχρόνια άνεργοι" στοιχίζουν (ή στοίχιζαν μέχρι πρότινος) στον ΕΔΟΕΑΠ περίπου 2 εκατομυριάκια κατ έτος.
Δηλαδή άνθρωποι με μηδενικές εισφορές εδώ και χρόνια, έφερναν και πληρωνόνταν τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες του ερήμην των ηλιθίων - δηλαδή των υπολοίπων εξ ημών.

Ανώνυμος είπε...

Θα ειναι μια καλή ευκαιρία, να το χρεώσουν στον Τάτση! Θα βγουν μερικοι με ανακοινώσεις και θα λενε για τον ανάλγητο Πρόεδρο του ΕΔΟΕΑΠ, που πέταξε στο δρομο τους ανέργους. Πιστέψτε με, καποιοι τρίβουν τα χέρια τους αυτη τη στιγμή, για να χρεώσουν αποτυχία. Τάτση, μη μασάς! Μπορεί τόσοι έλεγχοι που έγιναν, να μην έθιξαν το θέμα αυτό, αλλά ισως καποια στιγμή, βρεθεί ενας εισαγγελέας που θα μπει στον κόπο να διαβάσει το Καταστατικό. Κι εκει, θα ειναι υπόλογοι όλοι! Ακούει κανεις;;;

Ανώνυμος είπε...

Έλα ρε Νικολάκη που έγινες και υποστηρικτής του Τάτση! Σε τα μας τώρα ρε Ντυράκι νεοφιλελέ;
Απλά σε βολεύει η μούγκα του γέρου και κάνετα παιχνίδι μόνος σου στο ΔΣ όπου το παρατσούκλι σου είναι ο Όλα τα σφάζει όλα τα μαχαιρώνει ο μανάβης από την Καλαμάτα. Να είσαι βέβαιος ότι ο Τάτσης και ξέρει και θέλει και μπορεί.Δεξιό δεκανίκι δε χρειάζεται πάντως

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΔΟΕΑΠ - ΜΕΛΟΣ ΕΠΗΕΑ είπε...

Δεν με λενε Νικολάκη φίλε μου!

Ανώνυμος είπε...

Α! Καλά Μάρκο ή μήπως Μήτσο; Για μας όλοι ίδιοι είστε!

Ανώνυμος είπε...

Εσύ που νοιάζεσαι τι θα πουν για τον Τάτση σου μήπως νοιάζεσαι καθόλου για την Περίθαλψη της οικογένειας σου και την τύχη του Ταμείου μας ;
Να είσαι βέβαιος ότι οι ασφαλισμένοι και οι εργαζόμενοι θα τον κάνουν εικόνισμα αν απομακρύνει από τον ΕΔΟΕΑΠ τους τζαμπατζηδες και τις μαϊμούδες ανέργους και στηρίξει το Ταμείο μας και τους πραγματικά ανέργους και φτωχούς συναδέλφους μας

Ανώνυμος είπε...

Εσύ που νοιάζεσαι τι θα πουν για τον Τάτση σου μήπως νοιάζεσαι καθόλου για την Περίθαλψη της οικογένειας σου και την τύχη του Ταμείου μας ;
Να είσαι βέβαιος ότι οι ασφαλισμένοι και οι εργαζόμενοι θα τον κάνουν εικόνισμα αν απομακρύνει από τον ΕΔΟΕΑΠ τους τζαμπατζηδες και τις μαϊμούδες ανέργους και στηρίξει το Ταμείο μας και τους πραγματικά ανέργους και φτωχούς συναδέλφους μας

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα ! Πάλι εσύ με τις διπλές αναρτήσεις ; Μάθε το το ρημάδι το εργαλείο! Αν και καλά λες ότι θα τον κάνουμε εικόνισμα τον Τάτση αν τολμήσει να απαλλάξει τον ΕΔΟΕΑΠ από τις μαϊμούδες εργαζόμενους και ασφαλισμένους όμως χε χε χε χε !

Ανώνυμος είπε...

Όχι χε χε αλλά χ@στους όλους φίλε δε βγαίνει άκρη!

Ανώνυμος είπε...

Οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό θα είναι καταιγιστικές. Κεντρικό θέμα οι δείκτες βιωσιμότητας των ταμείων. Περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και ενοποίηση ταμείων. Τρία στα τρία για τον ΕΔΟΕΑΠ. Η βιωσιμότητα του Οργανισμού, με τις επικουρικές που δίνει, σαν να μην έχει καταλάβει και δεν θέλει να καταλάβει ότι η χώρα ζει πέντε χρόνια μνημονιάκής ισοπέδωσης τον οδηγούν στα βράχια. Καλοπληρωμένοι συνταξιούχοι και άνεργοι μαϊμού βάζουν λουκέτο στον ΕΔΟΕΑΠ, με όρους που δεν θα μπορεί να διασωθεί ούτε με ενοποίηση μέσω του ΕΤΑΠ ΜΜΕ στους κλάδους υγείας και επικούρουσης. Τι περιμένουμε? να στραγγίξει το Ταμείο και ένα δήθεν αιφνίδιο λουκέτο? να μας σώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λαμόγια της ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ και του τραπεζικού συστήματος ή τα γιουσουφάκια της Ντόράς και του βαθέως ΠΑΣΟΚ, αλλίως τσαλαπατιστάν. Ξυπνήστε ρε!!! Εδώ και τώρα καθαρίστε τον Οργανισμό απο τους ψευτοάνεργους, δώστε επικουρήσεις σύμφωνα με τα οικονομικά του Ταμείου, όπως λέει ο νόμος και το καταστατικό, κόψτε τα πόδια στα λαμόγια που ετοιμάζονται να παίξουν ρέστα με νέες συμβάσεις με τα μεγάλα νοσηλευτήρια και τους εμπόρους της υγείας, βρείτε λύσεις με τους γιατρούς για να υπάρχει πρώτοβάθμια υγεία της προκοπής και τους υπαλλήλους για να υπάρχει κυνήγι εσόδων και ανθρώπινη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Με λίγα λόγια δώστε τη μάχη να σωθεί το Ταμείο. Μην το παραδίδεται βορά στις επιταγές του τρίτου μνημονίου....δεν έχετε άλλοθι. Σας έχουμε πάρει χαμπάρι.

Ανώνυμος είπε...

Καλά μας τα λες φίλε μου αλλά δεν έχεις πιάσει ότι το θέμα είναι πιό βαθύ. Η νέα κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να κάνει πλάτες στους εκδότες, μιντιάρχες και στους αυλικούς τους δεξιούς, αριστερούς και επαναστάτες τύπου Πόπη και Αγγέλη δημοσιογράφους και υπαλλήλους, που ως μπουκομένοι εργαζόμενοι είτε ως καλοπληρωμένοι συνταξιούχοι έχουν τους πρώτους ρόλους στο παιχνίδι της δυστυχίας και εξαπάτησης του ελληνικού λαού και της μνημονιακής τραγωδίας. Πρώτα κάθαρση και τιμωρία και μετά συζητάμε για την επόμενη ημέρα του ταμείου και του κλάδου. Πρώτα στον τάκο τα λαμόγια της ΕΠΗΕΑ, που λεηλάτησαν το αγγελιόσημο για τα αφεντικά και την πάρτη τους και τα λαμόγια της ΕΣΗΕΑ, που έχασαν την είδηση του αιιώνα, την πτώχευση της χώρας, επιμένοντας ακόμη και σήμερα να παρουσιάζουν ως λύση σωτηριάς την πτώχευση και υποταγή της χώρας και μετά αρχίζει η συζήτηση για την επόμενη ημέρα του κλάδου και του ΕΔΟΕΑΠ. Τι δεν θέλεις να καταλάβεις?

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ με τις λύσεις που προτείνεις και διαφωνώ με το πρώτα κάθαρση και τιμωρία.Όλα μπορούν να γίνουν μόνο αν ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ΖΩΝΤΑΝΌΣ, ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΌΡΘΙΟΣ!
Η σωτηρία μας είμαστε εμείς οι ίδιοι αρκεί να παραδεχτούμε ότι η Ελλάδα γκρεμίζεται κι εμείς επιμένουμε στο μονόκλινο.

Ανώνυμος είπε...

Μήπως, εκτός από τα μονόκλινα πρέπει να δούμε και τους μισθούς;

Ανώνυμος είπε...

Φαγώθηκες δύο χρόνια τώρα με τους μισθούς μας!
Κόψτους ρε νεοφιλελέ αριστερό δεξιέ!
Να δούμε τι θα καταλάβεις! Και αντε κόβεις 12% σε γιατρούς και υπαλλήλους.Θα πας καλύτερα με 400 χιλιάρικα που θα εξοικονομήσεις; Αστο ρε δεν τό έχεις μη το παλεύεις.Δύο ταξίδια Αμερική και τα ψώνια και τα νοικιασμένη αυτοκίνητα της γραμματικιάς των αφεντικών του Μέγκα κάνουν αυτά.Γελοίοι!

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΕΙΞΑΤΕ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ...ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑ

Ανώνυμος είπε...

ΕΊΜΑΣΤΕ ΤΌΣΟ ΚΑΛΟΊ ΌΣΟ ΜΑΣ ΚΆΝΑΤΕ ΕΣΕΊΣ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΊΣΤΕΥΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΈΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Μ@Κ@ΚΙΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΒΆΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΆ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΏΝ

Ανώνυμος είπε...

ΚΙ ΈΠΕΣΕ ΒΑΘΕΊΑ ΣΙΩΠΉ
ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΜΗ ΓΕΛΆΜΕ ΜΈΧΡΙ ΝΑ ΚΛΆΨΟΥΜΕ;

Ανώνυμος είπε...

Να δούμε τι θα βγάλει ο εισαγγελέας που ψάχνει τους μισθούς και πως δόθηκαν και μετά ελάτε να τα πούμε

Ανώνυμος είπε...

Έλα κόλλησες κι εσύ τόσο γρήγορα Εισαγγελίτιδα?
Μήπως γυαλισαν στο πεινασμένο μάτι σου οι μισθοί μας κομμένοι ήδη δύο φορές;
Αντε διάβασε λίγο εργατικό και διοικητικό δίκαιο και μετά γράψε με το ονοματάκι σου όμως όχι με κουκούλα ότι θέλεις σε όποιον εισαγγελέα γουστάρεις κι αγαπάς να σε δούμε να σε χαρούμε όλοι μαζί.Μέχρι τότε βγάλε το σκασμό και προσπάθησε να μάθεις από ΔΣ γιατί δεν ξέρεις την τύφλα σου.

Ανώνυμος είπε...

Ετσι κιαλλιως το προβλημα που ολοι λενε ειναι οι μισθοι των ιατρων και γιαυτο πρεπει να τους κοψουν κιαλλα....το μισθο της αιμιλιας της σουπερ νοσοκομας ποιος θα τον κοψει που ξεπερναει και το μισθο των ιατρων για να κανει βολτες στον εδοεαπ;;;;

Ανώνυμος είπε...

Ωπα ρε γιατρε εσυ λιγα τσεπωνεις???

Ανώνυμος είπε...

Καλά αν συγκρίνετε μισθούς γιατρών με μισθούς υπαλλήλων θα λωλαθείτε!
Πρέπει να ντρέπονται μερικοί μερικοί πχ ποδηλατανθρωποι και νοσοκόμες γιατί παίρνουν δίπλα και τριπλά από παθολογους με κάτι σπουδές να με το συμπάθιο

Ανώνυμος είπε...

Μην εισαι αδικος....το χρυσο προσωπικο του οργανισμου εχει πολλες και καλες γνωσεις....γιαυτο και τους χρυσοπληρωνει!!!!...βλεπε ενα ματσο ασχετες νοσοκομες και ποδηλατες που τους μεγαλωσαμε με χρυσους μισθους που δε τους δεις κανενας απο τους νεους ιατρους!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑΤΊ ΦΊΛΕ ΟΙ ΠΑΛΙΟΊ ΓΙΑΤΡΟΊ ΤΙ ΝΟΜΊΖΕΙΣ ΌΤΙ ΠΑΊΡΝΟΥΝ ΜΕ 10 ΚΑΙ ΜΕ 20 ΧΡΌΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑΣ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΚΑΙ ΠΟΥ ΈΤΗ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΣΤΗΝ ΆΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΉΣ ΌΧΙ ΣΑΝ ΚΑΤΙ ΑΡΧΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΔΎΟ ΧΡΌΝΙΑ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑ ! ΑΣΤΟ ΠΟΝΆΕΙ ΆΣΤΟ

Ανώνυμος είπε...

Κατινιές! Είθε το πρόβλημα του ΕΔΟΕΑΠ να ήταν οι μισθοί των εργαζομένων.

Ανώνυμος είπε...

Σωστός! Το καράβι το πάνε στα βράχια κι ασχολούνται με κουκουνάρια

Ανώνυμος είπε...

Κατινιες ξεκατινιες φιλε οι παραπανω δε λενε και ψεματα....το θεμα ειναι οτι καμια διοικηση δεν προσπαθησε να διορθωσει τις μισθολογικες αδικιες και ειδικα την πολυετη αδικια με την "σουπερ νοσοκομα της βολτας"....και της λουφας να συμπληρωσω και γω!!!

Ανώνυμος είπε...

ΣΩΣΤΟΣ!! ΚΑΙΑΥΤΟ EINAITO EΞOPΓIΣTIKO!
ΠOTE ΔEN ΠPOKEITAI NA ΓINEI EΞOPΘOΛOΓIΣMOΣ ΣTOYΣ MIΣΘOYΣ!
APA ΔEN YΠAPXEI KAMMIA ΣOBAPOTHΣ!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΓΩ ΜΕ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ...ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΞΕΒΟΛΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΒΟΛΕΜΕΝΟΥΣ...ΒΟΛΕΜΕΝΕΣ....!!!!

Ανώνυμος είπε...

Αυτή η διοίκηση ήρθε για να πάει το καράβι στα βράχια.Σκοτώνεστε μεταξύ σας και δεν βλέπετε αυτό που έρχεται.

Ανώνυμος είπε...

Πόσο μ@κ@κες τελικά εκεί στον 6ο;
Κι ο Γάμα Γάμα ανεκδιήγητος!
Μόλις έβγαλε η αγαθιάρα του ισογείου ανακοίνωση ότι ξανά αποζημιώνουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Χωρίς να τρέπεται υπογράφει ο Καρούτζος.Στην ψυχρά η Ποπάρα που τα κόψε για να κάνει οικονομία και τώρα χωρίς ντροπή χωρίς δικαιολογία τα επαναφέρουν .
Πείτε ρε ότι κάνατε λάθος ταλαιπώρησατε κόσμο κι αφήστε τις σοβαρόφανείς ανακοινώσεις.

Ανώνυμος είπε...

Καλέ του είπε κανείς του παππού στο 6ο και της μικρής της κωλοπετσωμένης δίπλα ότι ο ΕΔΟΕΑΠ έδινε επίσημα με απόφαση ΔΣ επί Κιάου ομοιοπαθητικά φάρμακα; Μη λαλήσουμε δηλαδή με την ανοησία τους.

Ανώνυμος είπε...

Ει...... Νούμερα. Τέρμα η μ@λ@κι@! Στις 27 του μηνός κρίνεται οριστικά η τύχη του Οργανισμού και του κλάδου. Το έχετε πάρει χαμπάρι ή περιμένετε να σας το πεί στο δελτίο των 8 ο Πρετεντέρης και σε ανακοινώσεις το σύστημα των πουλημένων συνδικαλιστών? Απεργία και συγκέντρωση στο δικαστήριο. Ο ΕΔΟΕΑΠ και όλες οι Ενώσεις να είναι εκεί. Να γυρίσουν πίσω τα κλεμένα. Η ένοχη σιωπή των Ενώσεων και των συνδικαλιστών δείχνει ότι το παινίδι είναι πουλημένο και στημένο. Τώρα ή ποτέ! Αλλιώς αρχίστε να ψάχνετε οι εργαζόμενοι για δουλείιά και επίδομα ανεργίας και οι ασφαλισμένοι για φάρμακο και ράντζο στο διαλυμένο ΕΟΠΥΥ.
Υ.Γ. Συνδικαλιστές της συναλλαγής και της υποτέλειας πόσο άθλιοι και πουλημένοι μπορεί να είστε? Και οι εργαζόμενοι και ασφαλισμένοι πόσο υπνωτισμένοι μπορεί να είστε, που να μην βλέπετε ο μεγάλο ξεπούλημα, που έρχεται? Έλεος! Ποτέ άλλοτε τόσο λίγοι δεν κορόιδεψαν τόσους πολλούς..........

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΑΓΙΆΣΕΙ ΤΟ ΣΤΌΜΑ ΣΟΥ! ΤΑ ΕΊΠΕΣ ΌΛΑ!

Ανώνυμος είπε...

Το ιατρικο προσωπικο θα βρει δουλεια...να δουμε τι θα κανει το υπολοιπο αγραμματο προσωπικο που εχει στο βιογραφικο μονο το χρονιο ξυσιμο αρχ@@@ιων και με πολυ καλες απολαβες!!!